CONSULTA PRÈVIA PÚBLICA

Elaboració del Reglament del Cementiri municipal de Torrent.

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’ordenança, es duu a terme una consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura norma i sobre:

  • La necessitat i oportunitat de la seva aprovació

El cementiri municipal de Torrent no disposa de cap norma reguladora que estableixi els procediments per a l’atorgament dels drets funeraris sobre els nínxols, la seva durada, la seva transmissió, les condicions de les inhumacions, etc.

D’altra banda els títols actuals de titularitat no recullen les característiques del règim de concessió d’un bé de domini públic, i fan referència a la propietat a perpetuïtat així com la possibilitat de disposar-ne lliurement, situacions no admeses amb la normativa actual, atès que es tracta de béns de domini públic.

  • Els objectius de la norma

La necessitat d’ordenar aquestes anomalies, d’establir procediments i prioritats alhora d’atorgar noves concessions, la regulació de la durada de les concessions i les seves transmissions, etc. S’opta per un text orientatiu, similar al de altres cementiris de dimensió similar al de Torrent, que podrà ser objecte de formular modificacions i propostes a incloure.

Podeu fer arribar les vostres aportacions i suggeriments presencialment o telemàticament a través de la seu electrònica/tràmits on-line durant 20 dies naturals. Totes les aportacions es tindran en consideració i serviran per enriquir i millorar el procés d’elaboració del Reglament, tot i que no tenen caràcter vinculant.

Podeu veure/descarregar l’avanç del reglament fent clic AQUÍ