Pla econòmic i financer 2019-2020

EDICTE

De conformitat amb el que s’estableix a l’article 23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i l’article 26 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat pressupostària, es fa públic que el Ple de l’Ajuntament de Torrent, aprovà, en sessió ordinària de data 21 de maig de 2019, un Pla econòmic financer per incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en la liquidació de l’exercici 2018. L’esmentat pla es troba a disposició del públic des de l’aprovació d’aquest per part del Ple municipal i fins a la finalització del període de vigència (2019-2020). El que es fa saber per al general coneixement i efectes.

Torrent a 28 de maig de 2019

L’Alcalde

Josep Maria Ros Marull