Informació del contribuent

Us informem dels nous períodes de recaptació dels impostos i taxes municipals, que aquest any s’han vist modificats per la pandèmia de la COVID 19:

  • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, taxa d’escombraries d’habitatges i locals i taxa per la conservació del cementiri:
    • DE L’1 DE JULIOL AL 31 D’AGOST DE 2020
  • Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana, sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica i Impost sobre Activitats Econòmiques:
    • DE L’1 DE SETEMBRE AL 30 D’OCTUBRE DE 2020

Nota informativa del nou període de recaptació d’impostos i taxes (format PDF)