Delimitació franges de prevenció d’incendis

Projecte executiu de les franges de prevenció d’incendis

L’Ajuntament de Torrent ha aprovat inicialment el Projecte executiu de les franges de prevenció d’incendis. Podeu consultar els següents documents:


Modificació del plànol de delimitació de les franges de prevenció d’incendis

El Ple de l’Ajuntament de Torrent en sessió ordinària celebrada el 20 de juliol de 2017, va aprovar inicialment la modificació del Plànol de delimitació de les franges de prevenció d’incendis del municipi, en compliment del que determina la Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals, ateses les modificacions que es varen introduir.

L’acord es sotmet a informació pública durant el termini de vint dies. L’expedient es pot consultar a les oficines municipals en horari d’oficina i al web municipal.

Torrent a 3 d’agost de 2017.