Ordenances municipals

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

El Ple de l’Ajuntament de Torrent, en sessió ordinària de 22 de novembre de 2022, va aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Podeu consultar aquí el certificat de l’acord del Ple que conté el text de l’ordenança.


Ordenança de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic per empreses de serveis

El Ple de l’Ajuntament de Torrent, en sessió ordinària de 22 de novembre de 2022, va aprovar provisionalment la imposició de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic per empreses de serveis, i el text de la seva ordenança. Podeu consultar aqui el certificat de l’acord del Ple que conté el text de la ordenança.