POUM

INFORMACIÓ PÚBLICA

APROVACIÓ PROVISIONAL DEL POUM DE TORRENT
El Ple de l’Ajuntament de Torrent, en sessió ordinària d’1 de febrer de 2022, va aprovar provisionalment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i va acordar donar-ne trasllat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació definitiva.
Podeu consultar els documents aprovats polsant sobre el nom del document que es relaciona:


PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE TORRENT.

L’Ajuntament de Torrent, en la sessió extraordinària celebrada pel Ple, el dia 25 d’abril de 2017, va aprovar inicialment, per segona vegada el Pla d’ordenació urbanística municipal.

Els edictes informatius s’han publicat:

 • Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 96, de 19 de maig de 2017.
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7372 de 18 de maig de 2017.
 • Diari de Girona de 17 de maig de 2017.
 • El Punt Avui de 18 de maig de 2017.

El Pla d’Ordenació urbanística Municipal (POUM) del municipi de Torrent i  l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE), estaran a informació pública durant el termini de quaranta-cinc dies hàbils. Als efectes que totes aquelles persones interessades puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes sobre el contingut del Pla d’ordenació urbanística Municipal i l’Estudi Ambiental Estratègic de Torrent, les quals podran ser presentades al Registre General de l’Ajuntament.

El termini comença a comptar el dia 22 de maig de 2017 i finalitzarà el dia 21 de juliol de 2017.

La documentació es pot consultar a les dependències municipals de Torrent, de la seu de l’Ajuntament, Plaça Major 1, en horari obert al públic, així com en el web municipal (torrent.cat). L’atenció personalitzada per l’equip redactor es convindrà prèvia petició per telèfon, escrita entrada al Registre General o a l’adreça de correu electrònic ajuntament@torrent.cat, i serà principalment els dimarts tarda.

Horaris d’oficina:

 • Dimarts i dijous de 17 h a 20 h.
 • Dimecres i divendres de 10 h a 13 h.

 Podeu visualitzar i descarregar-vos els arxius del document que es relacionen a continuació:


Aprovació inicial

INFORMACIÓ PÚBLICA – PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE TORRENT.

L’Ajuntament de Torrent, en la sessió extraordinària celebrada pel Ple, el dia 21 de juny de 2016, es va aprovar inicialment el Pla d’ordenació urbanística municipal.

Els edictes informatius s’han publicat:

 • Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 145, d’1 d’agost de 2016.
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7172 de 28 de juliol de 2016.
 • Diari de Girona de 27 de juliol de 2016.
 • El Punt Avui de 28 de juliol de 2016.

El Pla d’Ordenació urbanística Municipal (POUM) del municipi de Torrent i  l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE), estaran a informació pública durant el termini de quaranta-cinc dies hàbils. Als efectes que totes aquelles persones interessades puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes sobre el contingut del Pla d’ordenació urbanística Municipal i l’Estudi Ambiental Estratègic de Torrent, les quals podran ser presentades al Registre General de l’Ajuntament.

En ser el mes d’agost un més inhàbil a aquests efectes, el termini començarà a comptar el dia 1 de setembre i finalitzarà dimarts dia 25 d’octubre de 2016, a les 20.00 hores. No obstant durant el mes d’agost es podrà consultar la documentació i presentar al·legacions, però no comptarà a efectes del termini d’exposició pública.

La documentació es podrà consultar a les dependències municipals de Torrent, de la seu de l’Ajuntament, Plaça Major 1, en horari obert al públic, així com en el web municipal (torrent.cat). L’atenció personalitzada pels serveis tècnics es convindrà prèvia petició per escrit entrada al Registre General o a l’adreça de correu electrònic ajuntament@torrent.cat

Horaris d’oficina:

 • Dimarts i dijous de 17 h a 20 h.
 • Dimecres i divendres de 10 h a 13 h.

Podeu visualitzar i descarregar-vos els arxius del document que es relacionen a continuació:


Avanç Poum i Programa Participació Ciutadana Torrent